Rachunki bankowe

Pliki do pobrania

ROR Pol-Konto

Dla kogo?

Bank  Spółdzielczy w Biszczy oferuje osobom fizycznym, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł.

ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dla małżonków.

Korzyści

  • Umożliwia gromadzenie środków pieniężnych.
  • Uzyskanie kredytu otwartego.
  • Pozwala na przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie kredytów udzielonych w ROR. 

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

  • Gotówkowej, 
  • Bezgotówkowej, przelewami z rachunków bankowych.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

  • Gotówkowej,  na bankowy dowód wypłaty  tylko w banku prowadzącym rachunek.
  • Bezgotówkowej, w drodze realizacji czeków rozrachunkowych (inkasa) poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów).

Kredyty

Posiadacz ROR może ubiegać się również o kredyt  w ROR:

  • Po 3 miesiącach posiadania ROR - 1-krotność średnich miesięcznych wpływów
  • Po 6 miesiącach posiadania ROR - 3-krotność średnich miesięcznych wpływów.

Opłaty i prowizje

  • Za prowadzenie rachunku pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat  za czynności Bankowe

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Banku ZAPRASZAMY.