Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

2023-01-23

W przypadku średnioterminowego lub długoterminowego kredytu poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt średnioterminowy lub długoterminowy Bank zaleca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego kształtował się następująco:

·         na dzień 01.01.2000 r. wynosił      19,20%,

·         na dzień 01.01.2021 r. wynosił        0,21%,

·         na dzień 01.01.2022 r. wynosił        2,35%,

·         na dzień 01.01.2023 r. wynosił        7.11%.

 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procent owych_73678.pdf

oraz Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_in stytucji_finansowych_73575.pdf

< powrót