Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Rachunki bankowe

Regulamin otwierania i prowadzenie rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Biszczy 

Regulamin Otwierania i Prowadzenuia Rachunków Bankowych Dla Osób Fizycznych W Złotych I Walutach Wymienialnych

 


ROR Pol-Konto


Dla kogo?

Bank  Spółdzielczy w Biszczy oferuje osobom fizycznym, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł.

ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dla małżonków.

 

Korzyści

 • Umożliwia gromadzenie środków pieniężnych.
 • Uzyskanie kredytu otwartego.
 • Pozwala na przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku.

Odsetki

Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na ROR na koniec roku kalendarzowego.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na ROR oraz kredytów udzielonych w ROR. 

 

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

 • Gotówkowej, 
 • Bezgotówkowej, przelewami z rachunków bankowych.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

 • Gotówkowej,  na bankowy dowód wypłaty  tylko w banku prowadzącym rachunek.
 • Bezgotówkowej, w drodze realizacji czeków rozrachunkowych (inkasa) poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów).

 

Kredyty

Posiadacz ROR może ubiegać się również o kredyt  w ROR:

 

 • Po 3 miesiącach posiadania ROR - 1-krotność średnich miesięcznych wpływów
 • Po 6 miesiącach posiadania ROR - 3-krotność średnich miesięcznych wpływów.

 

Opłaty i prowizje

 • Za prowadzenie rachunku pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat  za czynności Bankowe

.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Banku ZAPRASZAMY.

 

 


Rachunek Bieżący


Rachunek bieżący dla firm, instytucji i rolników  - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Korzyści

Posiadanie takiego rachunku umożliwia:

 • Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.
 • Swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi.
 • Zaciągniecie kredytu w rachunku bieżącym.
 • Założenie lokaty terminowej.
 • Korzystanie z kart bankomatowych.

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku bieżącego mogą być:

 • Podmioty gospodarcze.
 • Rolnicy
 • Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe.
 • Fundacje i stowarzyszenia.
 • Inne jednostki nie będące podmiotami gospodarczymi.

Warunki otwarcia

Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:

 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (KRS albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).
 • REGON, NIP.
 • Akt notarialny lub zaświadczenie z UG dla rolników
 • Inne dokumenty jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów.

Opłaty i prowizje

 • Za otwarcie i prowadzeie rachunku pobiera się opłaty zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności Bankowe"

 Przekazy zagraniczne


Dane do realicacji przekazu zagranicznego:

    Przekaz przychodzący:

 • dane adresowe klienta( Imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • nr rachunku klienta (w formacie IBAN) PL + 26 cyfrowy numer konta
 • kod SWIFT/BIC:   POLUPLPR

    Przekaz wychodzący:

 • dane Banku beneficjenta(odbiorcy): nazwa banku, adres
 • dane beneficjenta: nazwa firmy, imię, nawzisko, adres
 • nr rachunku odbiorcy w formacie IBAN
 • kod SWIFT Banku odbiorcy                 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Banku ZAPRASZAMY.

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]