Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

BFG

 

 

 

Gwarantowanie depozytów

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

 • Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

 • Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku.
  W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.
   

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?

 • Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]