Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Polityka informacyjna

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Biszczy

 
§ 1.

1.    Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Biszczy określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji.

2.      Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1)      Strategię zarządzania poszczególnymi ryzykami;

2)      opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami istotnych dla Banku ryzyk określonych w procesie ICCAP ;

3)      zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami tj. polityki kredytowej (w tym zabezpieczeń), polityki bezpieczeństwa, polityki kapitałowej, polityki informacyjnej, polityki zgodności;

4)      opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka;

5)      przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

6)      zasady ustalania (Politykę ) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku

7)      informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób je otrzymujących ;

8)      wartość płatności związanych z zatrudnieniem i zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym , liczbę osób otrzymujących taką płatność oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby ;

9)      informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie miały miejsce w banku w minionym roku, oraz o tym, jakie działania w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości –według uznania Banku.

10) inne informacje określone w Instrukcji sporządzania informacji dotyczących 

       adekwatności kapitałowej podlegających ujawnieniom.

3.      Informacje wymienione w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu i weryfikacji przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4.      Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Wiceprezesa ds. finansowo – księgowych na zasadach określonych w $ 2 niniejszej polityki .

5 .Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od

     zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane Klientom w formie papierowej w miejscu  

    wykonywania czynności przez Bank, tj. w siedzibie Banku w Biszczy w godzinach od 8,00 do

    14,00 .

 
§ 2.

1.      Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia .

2.      Każda zmiana Polityki informacyjnej Banku przedkładana jest Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku do zatwierdzenia w terminie do końca I kwartału każdego roku.

3.      Zarząd i Rada Nadzorcza Banku dokonują weryfikacji Polityki informacyjnej, w tym rodzajów informacji opisanych w § 1 ust. 2, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym, w drodze uchwały.

 
§ 3.

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Biszczy .

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]